Working Group

Léamh.org runs on the time and effort of many people across numerous institutions and countries. It truly is a collaborative and collective endeavour. For an up-to-date list please see Participants. Within that larger group of contributors, a few folks constitute the “Working Group” and keep an eye on day-to-day operations and decisions. Get to know them, below!

Emmet de Barra

Black and white photograph of Emmet de Barra

Emmet de Barra is from Dublin, Ireland and is a Masters student in the Department of History at the University of Connecticut. His main research interests are Gaelic and Gaelicised Ireland, Irish Language sources in Early Modern Ireland, Classical Irish Poetry and the grammar of Classical Irish. He attended Trinity College Dublin for his undergraduate degree in History and Irish. Emmet also has a keen interest in Irish palaeography and manuscript production. He has been a member of the Léamh working group since 2019.

Is mac léinn máistreachta i Roinn na Staire in Ollscoil Connecticut é Emmet. Tógadh é i mBaile Átha Cliath agus is ann a bhain sé bunchéim sa Ghaeilge is Stair amach ag Coláiste na Tríonóide. ‘S é an gort taighde tá aige ná Éire Ghaelach is Ghaelaithe, foinsí Gaeilge sa Nua-Aois Luath, filíocht na scol is gramadach na Nua-Ghaeilge Clasaicí. Tá spéis aige chomh maith sa bpailéagrafaíocht is déantús na lámhscríbhinn. Is ball é de fhoireann oibre Léamh ó 2019.

Tom Lee

Black and white photograph of Tom Lee

Tom Lee is a Design Technologist at Greenhouse Studios. In this role he contributes to the development of novel technologically-inclined scholarly projects by participating in collaborative design, problem solving, and prototyping. Tom draws from a breadth of experience in multiple fields including the performing arts, engineering and digital media. He has been a member of the Léamh working group since 2018.

Is Teicneolaí Dearaidh ag Greenhouse Studios é Tom Lee. Sa ról seo, cuireann sé le forbairt thionscadal léannta nua-theicneolaíochta, agus dlúthpháirt aige i gcomhdhearadh, i réiteach fadhbanna, is i bhfréamhshamhlú. Tá taithí leathan ó réimsí éagsúla ag Tom, na taibhealaíona, an innealtóireacht is na meáin dhigiteacha, ina measc.  Tá sé ina bhall d’fhoireann Léamh ó bhí 2018 ann.

Deirdre Nic Chárthaigh

Black and white photograph of Deirdre Nic Chárthaigh

Deirdre Nic Chárthaigh is a postdoctoral researcher on the MACMORRIS project in Maynooth University. She completed her PhD in 2019 at Trinity College Dublin under the supervision of Dr Eoin Mac Cárthaigh. Her research interests include Early Modern Irish prose, Bardic poetry and the transmission of texts in the post-classical period. She has been a member of the Léamh working group since 2018.

Tá Deirdre Nic Chárthaigh i mbun taighde iardhochtúireachta ar an tionscnamh MACMORRIS in Ollscoil Mhá Nuad. Bhain sí a dochtúireacht amach sa bhliain 2019 faoi stiúir an Dr. Eoin Mac Cárthaigh i gColáiste na Tríonóide. I measc na n-ábhar a bhfuil spéis aici iontu tá prós na Nua-Ghaeilge Moiche, an fhilíocht chlasaiceach agus seachadadh téacsanna sa tréimhse iarchlasaiceach. Tá sí ina ball d’fhoireann Léamh ó bhí 2018 ann.

Hilary Bogert-Winkler

Black and white photograph of Hilary Bogert-Winkler

Hilary Bogert-Winkler specializes in the political and religious history of early modern Britain and Ireland. She received her PhD in history from the University of Connecticut, and is currently the Director of Pastoral Studies at Montreal Diocesan Theological College, and an affiliate faculty member of the School of Religious Studies at McGill University. She has been a member of the Léamh working group since 2015.

Stair pholaitiúil agus reiligiúnach na hÉireann agus na Breataine sa Nua-aois Luath an príomhghort taighde atá ag Hilary Bogert-Winkler. Bhain sí céim dhochtúireachta amach sa stair in Ollscoil Connecticut agus tá sí ina stiúrthóir anois ar an Léann Téadach i gColáiste Diagachta Dheoise Montreal. Tá sí ina ball de Scoil an Léinn Reiligiúnaigh in Ollscoil McGillchomh maith. Thosaigh sí ag obair le meitheal Léamh sa bhliain 2015.

Eoin Mac Cárthaigh

Black and white photograph of Eoin Mac Cárthaigh

Eoin Mac Cárthaigh is an Associate Professor and Head of the Department of Irish in Trinity College Dublin, where he teaches Irish and Scottish Gaelic language and literature. He researches Classical Modern Irish and is the author of The Art of Bardic Poetry (Dublin Institute for Advanced Studies, 2014), an edition of one of the most interesting and challenging texts from the period. He has been a member of the Léamh working group since 2015.

Ollamh Comhlach agus Ceann Roinne, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a dtugann sé cúrsaí faoi theanga agus faoi litríocht Ghaeilge na hÉireann agus na hAlban. An dán díreach a phríomhghort taighde agus is é a scríobh The Art of Bardic Poetry (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 2014), eagrán de cheann de na téacsanna is spéisiúla agus is dúshlánaí sa Nua-Ghaeilge Chlasaiceach. Thosaigh sé ag obair le meitheal Léamh in 2015.

Wes Hamrick

Black and white photograph of Wes Hamrick

Wes Hamrick is a postdoctoral fellow at Greenhouse Studios at the University of Connecticut,where he serves as project manager on a number of digital humanities projects, including an AR (augmented reality) experience, the document delivery app Sourcery, and a digital game for learning Early Modern Irish. He specialises in British and Irish literature of the long eighteenth century. He has been a member of the Léamh working group since 2014.

Comhalta iardhochtúireachta ag Greenhouse Studios in Ollscoil Connecticut é Wes Hamick, mar a bhfuil sé ina bhainisteoir ar thionscnaimh éagsúla sna daonnachtaí digiteacha. I measc na dtionscnamh sin tá eispéireas AR (réaltacht bhreisithe), aip sheachadadh doiciméad Sourcery, agus cluiche digiteach le foghlaim na Nua-Ghaeilge Moiche a chur chun cinn. Litríocht na Breataine agus na hÉireann san ochtú haois déag an príomhábhar taighde atá aige.Tá sé ag obair le foireann Léamh ón mbliain 2014.

Tom Scheinfeldt

Black and white photograph of Tom Scheinfeldt

Tom Scheinfeldt is Associate Professor of Digital Humanities at the University of Connecticut, where he holds a joint appointment in the Department Digital Media and Design and the Department of History. He is also Director of Greenhouse Studios: Scholarly Communications Design at UConn. He has been a member of the Léamh working group since 2014.

Is Ollamh Comhlach leis na Daonnachtaí Digiteacha ag Ollscoil Connecticut é Tom Scheinfeldt. Tá comhcheapachán aige ó Roinn na Meán Digiteach is Dearaidh agus Roinn na Staire. Tá sé ina stiurthóir ar Greenhouse Studios: Scholarly Communications Design ag Ollscoil Connecticut. Tá sé ina bhall d’fhoireann Léamh ó 2014.

Brendan Kane

Black and white photograph of Brendan Kane

Brendan Kane is Associate Professor of History and of Literatures, Cultures and Languages at UConn. His research interests include early modern Ireland and England, with particular attention to colonialism and encounter. He is founding co-director of the Encounters Series, a program for public dialogue that links scholarly research with community concerns. He has been a member of the Léamh working group since 2014.

Is Ollamh Comhlach le Stair is le Litríochtaí, Cultúir is na Teangacha é Brendan Kane ag Ollscoil Connecticut. Is é a phríomhghort taighde ná Éire is Sasana sa Nua-Aois Luath, le spéis ar leith aige sa choilíneachas is chéad-teagmháil. Is duine de bhunaitheoirí is stiúrthóirí an Encounters Series é, clár dioscúrsa poiblí a cheanglaíonn taighde acadúla le cúraimí an phobail. Is ball é de fhoireann oibre Léamh ó 2014.