cruithneachd

Definitions (by source)

Show all

wheat; crui[th]neachda, 5003, cruinneachda (sic), 6986 (féach cruithneachda freisin Corpus astron., lgh. 48, 58).

Scáthán Shacramuinte na hAithridhe. Author: Aodh Mac Aingil. Editor: Cainneach Ó Maonaigh O.F.M.

css.php